Capacity building projects are transnational cooperation projects based on multilateral partnerships between higher education institutions (HEIs) in Europe and outside Europe. They aim to use HEIs as a vector to meet the knowledge requirements for economic development through job creation, better governance, increased entrepreneurship and mobility and a stronger civil society. The duration is 2 or 3 years with a budget between 500,000 and 1,000,000 Euros for staff, travel, accommodation, equipment and subcontracting.

The platform www.almars.al is a platform that serves to manage the entire academic activity of the professional master “Aquaculture and Marine Fisheries”. On this platform, students and academic staff have the opportunity to create various discussion forums and post teaching materials.


Albanian below

Projektet e ngritjes së kapaciteteve janë projekte bashkëpunimi transnacional të bazuara në partneritete shumëpalëshe ndërmjet institucioneve të arsimit të lartë (IAL) në Evropë dhe jashtë Evropës. Ato synojnë përdorimin e IAL-ve si një vektor për të përmbushur kërkesat e njohurive për zhvillimin ekonomik përmes krijimit të vendeve të punës, qeverisjes më të mirë, rritjes së sipërmarrjes dhe lëvizshmërisë dhe një shoqërie civile më të fortë. Kohëzgjatja është 2 ose 3 vjet me një buxhet midis 500.000 dhe 1.000.000 Euro për stafin, udhëtimin, akomodimin, pajisjet dhe nënkontraktimin.

Platforma www.almars.al është një platformë e cila shërben për menaxhimin e të gjithë aktivitetit akademik të masterit professional “Akuakulturë dhe Peshkim Detar”. Në këtë platformë studentët dhe stafi akademik kanë mundësi të krojojnë forume të ndryshme diskutimi si dhe të postojnë materiale mësimore.